Reklamačný formulár - Formulár na vytknutie vady

Internetového obchodu https://woodenstory.sk

Adresa pre komunikáciu:  Nora Mészárosová – woodenstory.sk, Nemocničná 635/52, 92401 Galanta, Slovenská republika

 

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

V ……………………………… dňa: …………………                                       

 

……………………………………..

Podpis zákazníka