Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

https://woodenstory.sk

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

– Komu: Nora Mészárosová – woodenstory.sk, Nemocničná 635/52, 92401 Galanta, Slovenská republika

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí tohto produktu: …………..

 

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

 

– Dátum …………..

 

* Nehodiace sa prečiarknite